X

PROGRAMMA

KRINGLOOP LANDBOUW 

Naar meer waarde(ring) voor pluimvee NL

Dagvoorzitter: Jeen Akkerman 


12.00 uur

Ontvangst met lunch

 

13.15 uur

Opening door Jan Wolleswinkel, voorzitter DPC

 

13.25 uur

Leo den Hartog, voorzitter Stuurgroep Visie Pluimveesector

Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025 

De pluimveeketen werkt continu aan verbetering. De afgelopen jaren lag de focus daarbij met name op houderij/welzijn en gezondheid, naast het realiseren van duurzame afzet van de mest. De organisaties LTO/NOP, NVP, Anevei, COBK, Nepluvi, Nevedi, Dierenbescherming, Natuur en Milieu Federatie Noord Holland, Ministerie IenW en LNV zien mogelijkheden en de noodzaak om een verdere verduurzamingsslag te maken. De focus wordt gelegd op circulariteit, inclusief het reduceren van emissies. Daartoe vindt momenteel herijking plaats van de toekomstvisie ‘Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025’ die LTO/NOP en NVP in oktober 2016 gezamenlijk hebben uitgebracht.

 

14.00 uur

Lieke Hendrix, LNV, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Waardevol en Verbonden in de Pluimveesector 

In september heeft minister Schouten de LNV-visie ‘Waardevol en Verbonden’’ gepresenteerd. Daarmee is de richting voor de landbouw, op weg naar kringlooplandbouw, geschetst. De  verduurzaming van de (pluim)veehouderij is daarvan een belangrijk onderdeel. Lieke Hendrix gaat in op de aanpak en geeft een eerste reactie op de uitwerking door de Stuurgroep Visie Pluimveesector die Leo den Hartog presenteert.

 

14.35 uur

Pauze

 

15.00 uur

Yoram Knoop, CEO For Farmers

Visie op de toekomst

ForFarmers is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa.  Yoram Knoop vertelt over de ontwikkeling en de visie van het bedrijf. Ook licht hij toe welke stappen For Farmers qua duurzaamheid en datagedrevenheid neemt en hoe het bedrijf tegen circulariteit aankijkt. Uiteraard vanuit de focus op pluimvee.

 

15.30 uur

Bob Hutten,  CEO cateringbedrijf Hutten

AgriFood 3.0 moet vertrekken vanuit Design

We moeten de weg naar een duurzame en circulaire AgriFood-sector opnieuw vormgeven. Oude tradities en autoriteiten loslaten en de consument als vertrekpunt nemen. Van cost leadership naar product leadership gaan, inzetten op ontwikkeling en innovatie en daarbij echt luisteren naar wat de consument wil. Waar zit deze op te wachten? En hoe gaan we van daaruit oplossingen bedenken?

16.00 uur

Discussie

 

16.45 uur

Sluiting door Eric Hubers, voorzitter LTO/NOP

 

17.00 uur

Business borrel

 

Organisatie:
Dutch Poultry Centre
Landjuweel 10
3905 PG Veenendaal
info@poultrycentre.nl

 

Privacy statement & disclaimer